REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.CALDIS.PL

wersja obowiązująca od dnia 23 grudnia 2023r.

Poprzednia wersja regulaminu jest dostępna tutaj

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług w ramach wykupionego Planu za pośrednictwem serwisu internetowego www.caldis.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter usługowy. Użytkownicy, którzy są Specjalistami, za pośrednictwem wykupionego Planu, mogą korzystać z usług dostępnych w Serwisie, dzięki którym może organizować kwestie związane z usługami, które świadczy sam na rzecz swoich Klientów, poza Serwisem Internetowym, m.in. poprzez dodawanie wydarzeń w elektronicznym kalendarzu, czy wystawiania faktur. Użytkownicy, którzy są Klientami mogą również dokonywać zawierać Umowę o świadczenie Usługi rezerwacji.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Mateusza Stworę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PELMO GROUP MATEUSZ STWORA, pod adresem ul. Krakowska 18 A, 43–340 Kozy, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 9372598168, REGON 388892503, zwanego dalej Usługodawcą.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@caldis.pl;
  2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.caldis.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Aplikacja - oprogramowanie dostępne w ramach aplikacji mobilnej stworzonej przez Usługodawcę. Dostęp do Aplikacji może zostać zakupiony poprzez stronę Serwisu Zasady działania Aplikacji uregulowane są w odrębnym dokumencie w postaci Regulaminu Aplikacji;

Baza wiedzy - podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i prowadzoną działalnością gospodarczą, na którą składają się artykuły blogowe i aktualności dostępne dla wszystkich Użytkowników oraz teksty stanowiące porady i inspiracje, dostępne w pełnej treści jedynie dla Specjalistów, którzy zakupili Plan, w ramach którego dostępny jest dostęp do tych treści;

Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Informacja handlowa - informacja handlowa w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, na rzecz której Specjalista świadczy usługi związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, poza Serwisem Internetowym. W ramach Serwisu Klient może korzystać z funkcjonalności przewidzianych dla niego w niniejszym Regulaminie lub odrębnych regulaminach;

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Konto testowe - Konto w ramach którego, Specjalista otrzymuje nieodpłatnie dostęp do testowej wersji wewnętrznych zasobów i Usług płatnych, odpowiadających wskazanemu przez Usługodawcę na stronie Serwisu Planowi, przez okres czasu wskazany na stronie Serwisu. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Specjalista może korzystać z Konta jedynie w zakresie jego technicznych funkcjonalności, nie może jednak korzystać z Usług płatnych bez wykupienia Planu;

Nadpisana nazwa – odpłatny wariant realizacji Kampanii, polegający na wysyłaniu wiadomości SMS do Klientów przy użyciu systemu CLIP, umożliwiający prezentację odbiorcy wiadomości SMS Nazwy ustalonej między Usługodawcą a Użytkownikiem;

Operator GSM – wszyscy operatorzy GSM, z których korzysta Usługodawca w celu świadczenia usługi wysyłki wiadomości SMS;

Plan - odpłatna, czasowa Usługa, w ramach której Użytkownik zarejestrowany, po wykupieniu Planu, otrzymuje dostęp do dodatkowych Usług i funkcjonalności Serwisu. Zakres poszczególnych Planów wskazany jest w ich opisach prezentowanych na stronach Serwisu;

Pośrednictwo/Usługa pośrednictwa - Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na pośredniczeniu w zawieraniu Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia usług lub Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin - niniejszy dokument;

Rezerwacja/Usługa rezerwacji - bezpłatna Usługa polegająca na zarezerwowaniu przez Klienta terminu, w którym ma zostać wykonana usługa świadczona przez Specjalistę w ramach jego działalności gospodarczej lub zawodowej;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.caldis.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Specjalista - Przedsiębiorca lub Konsument, którzy zawierają Umowę o świadczenie Usługi Planu z Usługodawcą na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Specjalny numer telefonu – odpłatny wariant realizacji Kampanii, polegający na wskazaniu Użytkownikowi numeru telefonu, który zostanie zaprezentowany odbiorcy wiadomości SMS wysyłanej przez Użytkownika;

Subkonto - stworzone przez Specjalistę dla swoich pracowników, współpracowników lub innych podmiotów, z którymi Specjalista współpracuje, Konto w Serwisie, które uprawnia ich do wykonywania poszczególnych czynności w Serwisie, dostępnych w ramach Usług płatnych, do korzystania z których uprawnił Specjalista. Liczba Subkont jakie może utworzyć Specjalista zależy od wykupionego Planu;

Umowa o świadczenie Usługi Planu - umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach Serwisu, na zasadach określonych w pkt VIII niniejszego Regulaminu; w ramach umowy Usługodawca oferuje odpłatną usługę (Usługa Planu), prezentowaną na stronach Serwisu Internetowego, polegającą w szczególności na umożliwieniu korzystania z odpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną, dzięki którym Użytkownik może organizować prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą lub zawodową;

Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji - umowa zawierana między Specjalistą a Klientem, na zasadach wskazanych w odrębnych regulaminach;

Umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa - umowa zawierana między Specjalistą a Usługodawcą na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub zawierana między Klientem a Usługodawcą na zasadach wskazanych w odrębnych regulaminach;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Planu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF,
  • program umożliwiający rozpakowanie dokumentów - typu .rar i zip.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

IV. Usługi

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym niektórych dostępnych w ramach Bazy wiedzy,
  2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  4. świadczenie Usługi Newsletter.
  5. udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego dokonanie Rezerwacji;
  6. pośredniczenia w zawarciu Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji ze Specjalistą.
  oraz Usług płatnych w szczególności w zakresie:
  1. przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, w szczególności dodanych samodzielnie przez Specjalistę m.in. w postaci kalendarza rezerwacji, wystawionych faktur, bazy Klientów lub danych kontaktowych Klientów, korespondencji z Klientami, statystyk generowanych przez Serwis oraz treści o tematyce marketingowej należących do Usługodawcy i prezentowanych przez niego, w tym w szczególności w postaci pełnego dostępu do Bazy wiedzy;
  2. dodawania kalendarzy, harmonogramów wizyt, dedykowanych dla poszczególnych obiektów prezentowanych przez Usługodawcę za pomocą niniejszej funkcjonalności lub dla obiektów dodanych samodzielnie przez Specjalistę, w tym również dokumentów, które Specjalista udostępnia Klientowi;
  3. dodawania rezerwacji w ramach kalendarzy, o których mowa w ppkt 2 lit. b powyżej;
  4. dodawania faktur lub rachunków;
  5. dodawania Klientów;
  6. wysyłania wiadomości SMS lub e-mail do Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  7. dodawania cennika;
  8. dodawania usługi;
  9. dodawania kategorii;
  10. dodawania użytkowników i nadawania im uprawnień w ramach Konta.
  11. pośrednictwa w zawarciu Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji z Klientem.
 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie bezpłatnych Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej. Informacje dotyczące Usług płatnych wskazane są w pkt VI oraz VII poniżej.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Usługa założenia i prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi założenia i prowadzenia Konta, znajdują się w pkt V poniżej.
 6. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 7. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 8. Klient ma możliwość zarezerwowania w kalendarzu Specjalisty za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnieniu dedykowanego formularza do dokonania Rezerwacji zawierana jest na czas określony i rozwiązuje się z chwilą skorzystania przez Klienta z dedykowanego przycisku.
 9. Usługodawca pośredniczy w zawarciu Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji między Specjalistą a Klientem. Umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa zawierana jest na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą skorzystania przez Klienta z dedykowanego przycisku.
 10. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V.Konto

 1. Usługodawca umożliwia założenie dwóch rodzajów Kont – Konta Klienta oraz Konta Specjalisty. Konto Specjalisty jest dedykowane w szczególności Użytkownikom, którzy chcą zakupić Plan, natomiast Konto Klienta jest dedykowane Użytkownikom chcącym dokonać Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca wykorzystuje system SSO (Single Sign On – system centralnego zarządzania użytkownikami), w związku z czym dokonanie Rejestracji na stronie Serwisu, powoduje automatyczne założenie Konta i możliwość zalogowania się w Aplikacji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie lub w Aplikacji.
 4. Jeżeli Rejestracja zostanie dokonana w Aplikacji, Użytkownik może zalogować się na stronie Serwisu bez konieczności ponownej Rejestracji, wykorzystując login i hasło ustanowione przy Rejestracji w Aplikacji.
 5. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 6. Użytkownik dokonujący rejestracji Konta obowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych wskazanych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 8. W przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.
 9. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 10. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z Usług płatnych, o których mowa w pkt VI poniżej, wymaga od Użytkownika rejestracji Konta i zalogowania się do niego.
 11. Specjalista ma możliwość rejestracji Subkonta dla swoich pracowników, współpracowników bądź innych podmiotów z którymi współpracuje w ramach odrębnych umów, dalej zwanych ,,Pracownikami’’. W tym celu, Specjalista korzysta z Usługi dodania Użytkownika i nadania mu uprawnień. Po zapisaniu formularza, za pośrednictwem którego Użytkownik może skorzystać z Usługi, tworzone jest Subkonto Pracownika. Pracownik otrzymuje wiadomość drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany wcześniej przez Pracownika Specjaliście, który został wprowadzony przez Specjalistę do formularza rejestracji Konta, w której znajduje się link, za pośrednictwem którego Pracownik może zalogować się do Subkonta po raz pierwszy. W przypadku ewentualnych problemów z otrzymaniem wiadomości, Specjalista ma możliwość zweryfikowania wprowadzonego przez siebie adresu e-mail Pracownika, poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku. Po naciśnięciu przycisku, ponownie wysyłana jest wiadomość elektroniczna, o której mowa w niniejszym pkt.
 12. Specjalista rozpoczynając rejestrację Subkonta upoważnia swoich Pracowników w zakresie określonym w czasie tworzenia Subkonta do działania w jego imieniu i na jego rzecz.  
 13. Subkonto może posiadać ograniczony dostęp do funkcjonalności i Usług Serwisu w stosunku do uprawnień i dostępu Specjalisty posiadającego Konto, w szczególności Użytkownik posiadający Subkonto nie ma możliwości tworzenia dalszych Subkont, z wyjątkiem sytuacji kiedy za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, Użytkownik w ramach Subkonta nadał Pracownikowi uprawnienia ,,Administratora’’. 
 14. Do Użytkownika, który posiada Subkonto, stosuje się wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Użytkownika lub Specjalisty.
 15. Użytkownik będący Przedsiębiorcą ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Subkonta i działania podjęte w ramach Subkonta przez Użytkowników, którzy mają Subkonto.
 16. Do Umowy o świadczenie Usługi Subkonta stosuje się pozostałe zapisy Regulaminu dotyczące Konta.

VI. Usługi płatne

 1. Z Usług płatnych może korzystać Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego.
 2. Usługi płatne wymienione w pkt IV ppkt 2 powyżej, w ramach Konta testowego są dostępne bezpłatnie w okresie czasu wskazanego na stronie Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że pełny dostęp do Bazy wiedzy oraz wysyłanie SMS-ów przy użyciu numeru specjalnego lub nadpisywanej nazwy jest płatny, także w ramach Konta testowego. Po upływie okresu dostępu do Konta testowego, Użytkownik może korzystać z usług dopiero po wykupieniu Planu, zgodnie z przedstawionym Cennikiem.
 3. Zakres oraz dostępność Usług płatnych opisanych w niniejszym pkt może się różnić w zależności od wykupionego Planu.
 4. Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w szczególności dodanych samodzielnie przez Użytkownika m.in. w postaci kalendarza rezerwacji, wystawionych faktur, bazy Klientów i danych kontaktowych Klientów, korespondencji z Klientami, statystyk generowanych przez Serwis oraz treści o tematyce marketingowej należących do Usługodawcy i prezentowanych przez niego, w tym w szczególności w postaci Bazy wiedzy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub wylogowania się z Konta.
 5. Użytkownik ma możliwość dodawania kalendarzy dedykowanych dla poszczególnych obiektów prezentowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem wskazanej funkcjonalności lub obiektów dodanych samodzielnie przez Użytkownika. W ramach Usługi, Użytkownik wybiera obiekt, w ramach którego świadczy swoje usługi oraz za pośrednictwem formularza obiektu, uzupełnia informacje, które go dotyczą, m.in. w postaci jego nazwy, cennika, wyposażenia oraz innych informacji związanych z obiektem np. ilości dostępnych łóżek. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodawaniu kalendarzy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypełnienia niezbędnych danych w formularzu obiektu i zapisania wprowadzonych danych.
 6. Użytkownik ma możliwość dodawania rezerwacji w ramach kalendarzy, o których mowa w ppkt 4 powyżej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu rezerwacji, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania niezbędnych danych w formularzu rezerwacji oraz zapisaniu wprowadzonych danych.
 7. Użytkownik ma możliwość dodawania faktur lub rachunków. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu faktur lub rachunków zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania danych niezbędnych do wystawienia rachunku lub faktury i zapisaniu wprowadzonych danych.
 8. Względem Przedsiębiorców, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obliczeniach wygenerowanych przez stronę Serwisu na fakturze oraz rachunku oraz za poprawność wszelkich danych zamieszczonych przez Przedsiębiorcę na fakturze lub rachunku przez niego wystawionym w ramach Usługi, o której mowa w ppkt 6 powyżej.
 9. Użytkownik ma możliwość dodawania Klientów do bazy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Klientów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania niezbędnych danych i zapisania ich.
 10. Użytkownik ma możliwość wysyłania wiadomości SMS lub e-mail do Klienta za pośrednictwem Serwisu (dalej jako „Kampania”). Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wysłaniu Kampanii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypełnienia formularza dotyczącego wiadomości i zapisania wprowadzonych tam danych. Szczegółowe informacje dotyczące Kampanii znajdują się w pkt VII poniżej.
 11. Użytkownik ma możliwość dodania cennika za poszczególne usługi świadczone przez niego poza Serwisem, które mają dla Użytkownika charakter pomocniczy w odniesieniu m.in. do tworzenia rezerwacji lub wystawiania faktur. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu cennika, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania danych niezbędnych w formularzu i zapisania ich.
 12. Użytkownik ma możliwość dodawania usług, które świadczy na rzecz Klientów poza stroną Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu usług świadczonych przez Użytkownika na rzecz Klienta zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania niezbędnych danych dotyczących usługi i zapisania ich za pośrednictwem dedykowanego przycisku.
 13. Użytkownik ma możliwość dodawania stworzonych przez siebie kategorii, co umożliwia mu grupowanie swoich Klientów, a tym samym lepszą organizację pracy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu kategorii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania niezbędnych danych i zapisania ich za pośrednictwem dedykowanego przycisku.
 14. Użytkownik ma możliwość dodania i nadania uprawnień Pracownikom, poprzez przydzielenie im uprawnień w zakresie korzystania z poszczególnych Usług płatnych. Umowa o świadczeniu Usługi polegającej na dodaniu Pracownika i nadaniu mu uprawnień zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania niezbędnych danych i zapisania ich za pośrednictwem dedykowanego przycisku. Ilość Pracowników, którym Użytkownik może nadać uprawnienia zależy od wykupionego Planu.
 15. Usługodawca, udostępniając funkcjonalności Serwisu, pośredniczy w zawieraniu Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji między Specjalistą a Klientem. Umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa na rzecz Specjalisty jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji między Specjalistą a Klientem. Szczegółowe informacje dotyczące pośredniczenia w zawarciu Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji wskazane są w pkt. X poniżej.

VII. Kampania

 1. W ramach Kampanii Użytkownik może wysłać wzór wiadomości elektronicznej lub wiadomości SMS, w ramach jednej masowej wysyłki wzoru wiadomości do wszystkich Klientów, bądź do określonej liczby Klientów wskazanych przez Użytkownika. Użytkownik za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie może dokonać ustawień dotyczących tego w jakim dniu ma zostać wysłana Kampania. Kampania może być realizowana przy wykorzystaniu stałego numeru telefonu wskazanego przez Usługodawcę, Numeru specjalnego lub Nadpisanej nazwy.

  Poza wiadomościami wysyłanymi w formie masowej wysyłki, w ramach Kampanii, Użytkownik niebędący Konsumentem, może wysyłać również innego rodzaju wiadomości, w tym wiadomości pojedyncze, wysyłane do poszczególnych Klientów.

 2. W przypadku skorzystania przy Kampanii z numeru wskazanego przez Usługodawcę lub z Numeru specjalnego, Użytkownik ma możliwość otrzymywania i odczytywania wiadomości wysyłanych przez Klientów w odpowiedzi na Kampanię lub pojedyncze wiadomości, o których mowa w powyżej.
 3. Użytkownik może wysłać łącznie w ramach Kampanii ograniczoną liczbę wiadomości elektronicznych oraz SMS o ograniczonej za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu liczbie znaków. Limit wiadomości (dalej jako ,,Limit’’) określony na jeden miesiąc kalendarzowy wynosi 100 SMSów bezpłatnych w przypadku wykorzystania numeru wskazanego przez Usługodawcę. W innych przypadkach, każda wiadomość SMS jest liczona zgodnie z cennikiem, który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 4. Liczba SMSów liczona jest z uwzględnieniem limitu znaków, na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do Regulaminu.
 5. W przypadku przekroczenia Limitu ustalonego dla numeru wskazanego przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za każdą wiadomość wysłaną ponad określony w ppkt powyżej Limit, na zasadach określonych w pkt IX ppkt 10 poniżej.
 6. Użytkownik może wysłać Kampanię do ograniczonej liczby Klientów, która wskazana jest w opisie Planu na stronie Serwisu. Po indywidualnych ustaleniach dokonanych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, ilość odbiorców Kampanii może zostać zwiększona.
 7. Użytkownik, który dodaje treści w ramach wysyłanej Kampanii, dalej jako „Treści” oświadcza, że posiada wszelkie prawa do Treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej, z zastrzeżeniem ppkt 6 poniżej.
 8. Treści powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich - w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 9. Użytkownik będący Konsumentem, w ramach Kampanii może wysyłać jedynie za pośrednictwem wiadomości SMS, automatyczne Treści, przygotowane przez Usługodawcę, dotyczące potwierdzeń rezerwacji, wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Usługi, o której mowa w pkt VI ppkt 6 powyżej.
 10. Względem Przedsiębiorców, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści wysyłane w ramach Kampanii. Odpowiedzialność za Treści niezgodne z Regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa ponosi Przedsiębiorca.
 11. Przedsiębiorca może wysyłać za pośrednictwem Kampanii treści stanowiące Informacje handlowe, pod warunkiem, że Klienci wyrazili bezpośrednio na rzecz Przedsiębiorcy, będącego administratorem danych w rozumieniu RODO lub na rzecz innego podmiotu - jeśli Przedsiębiorca działa w roli podmiotu przetwarzającego dane (procesora) w rozumieniu RODO, na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodę na otrzymywanie Informacji handlowej drogą elektroniczną oraz spełnił wszelkie wymogi prawne dotyczące wysyłania Informacji handlowych, określone w przepisach odrębnych.
 12. Przedsiębiorca zobowiązuje się, żeby w Treści wiadomości wysyłanych w ramach Kampanii, stanowiących Informacje handlowe znajdował się link, za pośrednictwem którego Klient może zrezygnować z wysyłki wiadomości stanowiących Informację handlową.
 13. Usługodawca realizuje wysyłki SMS w oparciu o Operatorów GSM. Tym samym zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności wobec Przedsiębiorców za awarie i/lub problemy techniczne będące w zakresie działań Operatorów GSM, które mogą mieć wpływ na dostarczanie SMS i/lub na szybkość przetwarzania SMS-ów.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Przedsiębiorców za brak wysłania wiadomości SMS w przypadku nagłej awarii systemu, niezależnej od Usługodawcy – np. problemy techniczne urządzeń stacjonarnych, brak prądu, zdarzenia o charakterze siły wyższej etc.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Przedsiębiorców za nie dostarczenie SMS z przyczyn niezależnych od Usługodawcy – tj. brak zasięgu odbiorcy wiadomości SMS, problemy techniczne z telefonem po stronie odbiorcy lub inne, nie będące zależnymi od Usługodawcy.
 16. Wysyłki wiadomości SMS dla numeru wskazanego przez Usługodawcę realizowane są tylko na polskie numery telefonów. Wysyłki na zagraniczne numery telefonów możliwe są tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu Specjalnego numeru telefonu lub Nadpisanej nazwy. Usługodawca realizuje Wysyłkę wiadomości SMS wyłącznie do krajów wskazanych na liście znajdującej się pod linkiem https://caldis.pl/smsy-lista-krajow.
 17. Uruchomienie wysyłki wiadomości SMS ze Specjalnego numeru telefonu lub Nadpisanej nazwy odbywa się każdorazowo indywidualnie, maksymalnie w terminie 5 Dni roboczych.
 18. Nazwa nadawcy wiadomości wysyłanej w ramach Nadpisanej nazwy (dalej jako: „Nazwa”) nie może zawierać treści prawem zakazanych, naruszających prawa osób trzecich, faszystowskich lub innych totalitarnych ustrojów państwa, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, orientacji seksualnej albo ze względu na bezwyznaniowość, propagujących terroryzm, pornograficznych, prezentujących nierząd, wulgarnych, używających słów nieprzyzwoitych lub w jakikolwiek inny sposób naruszających porządek publiczny, czy też interes prawny. W przypadku, gdy Nazwa, narusza zasady, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca wyznaczy Użytkownikowi termin na wskazanie nowej Nazwy. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wskazanie nowej Nazwy, Usługodawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług płatnych.

VIII. Pośredniczenie w zawarciu umowy o świadczenie usługi rezerwqacji

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Specjalisty Usługę pośrednictwa, polegającą na pośredniczeniu w zawieraniu Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji w ramach jednego z Planów.
 2. W ramach Serwisu, Specjalista może udostępnić możliwość dokonywania Rezerwacji przez Klienta, za pośrednictwem panelu dostępnego w Koncie.
 3. W ramach Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji, Specjalista może zażądać od Klienta uiszczenia opłaty rezerwacyjnej. Usługodawca, za pomocą funkcjonalności Serwisu inicjuje płatność tytułem uiszczaną opłaty rezerwacyjną.
 4. Środki uiszczane tytułem zapłaty opłaty rezerwacyjnej są przekazywane bezpośrednio na rachunek Specjalisty prowadzony przez agenta rozliczeniowego płatności.
 5. W celu pobierania opłaty rezerwacyjnej od Klienta, Specjalista powinien dokonać rejestracji konta w serwisie agenta płatności, który jest zintegrowany z Serwisem.
 6. Umowy o świadczenie Usług Specjalisty są zawierane między Specjalistą a Klientem poza Serwisem.
 7. Specjalista, który umożliwił dokonanie przez Klienta Rezerwacji, zgodnie z ppkt. 2 powyżej, powinien dodać w ramach Serwisu odrębny regulamin świadczenia Usługi rezerwacji, w tym regulamin płatności. Zapisy regulaminów, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być zgodne z przepisami prawa, w tym w szczególności z Ustawą o prawach konsumenta, a także z postanowieniami regulaminów utworzonych przez Usługodawcę.
 8. W przypadku odwołania Rezerwacji przez Klienta w terminie wskazanym przez Specjalistę w formularzu umożliwiającym dokonanie Rezerwacji, Specjalista zobowiązuje się zwrócić uiszczoną przez Klienta opłatę rezerwacyjną.

IX. Zakup planu

 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Planów, w szczególności w postaci ich opisu oraz ich cenników. Ceny Planów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Planu dostępną w Serwisie, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach, na zasadach określonych w niniejszym pkt poniżej.
 3. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu przedmiotowego Planu oraz czasu jego trwania, wskazane są w opisie każdego Planu.
 4. Informacje o możliwości Zamówienia Usługi Planu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, Konta w Serwisie i zalogowanie się do niego.
 6. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Przedsiębiorcę do tych czynności.
 7. Użytkownik składa Zamówienie poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Planu.
 8. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Plan za pośrednictwem płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 9. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybrany Plan. W przypadku braku płatności przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 10. W przypadku przekroczenia Limitu wiadomości wysyłanych w ramach Kampanii przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez Usługodawcę, w wysokości określonej na stronie Serwisu i w niniejszym Regulaminie, następuje rozliczenie kwoty za każdą wiadomość wysłaną ponad obowiązujący w ramach Planu Limit (dalej jako „Opłata”), w danym okresie rozliczeniowym, obejmującym miesiąc kalendarzowy lub miesiące kalendarzowe, w których rozpoczął się proces przekroczenia Limitu.
 11. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi wysyłanie wiadomości SMS w wariancie Nadpisanej nazwy lub Specjalnego numeru telefonu za pośrednictwem Konta Użytkownika, po spełnieniu następujących warunków:
  • uiszczeniu Opłaty aktywacyjnej zgodnie z Cennikiem,
  • uiszczeniu opłaty stałej (dalej jako: „Opłata stała”) za każdy miesiąc korzystania z Nadpisanej nazwy lub Specjalnego numeru telefonu, płatne z góry 1 dnia każdego miesiąca, za który świadczona jest usługa,
  • dokonania przedpłaty na poczet wysłania wiadomości SMS w wariancie Nadpisanej nazwy lub Specjalnego numeru telefonu (dalej jako: „Przedpłata”).
 12. Opłata stała lub Przedpłata mogą być dokonane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta w Serwisie, za pomocą metody płatności, o której mowa w ppkt. 8 powyżej.
 13. Wysokość Opłaty stałej, a także ceny wysłania wiadomości SMS w wariancie Nadpisanej nazwy lub Specjalnego numeru telefonu zostały wskazane w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 14. Automatycznie po przekroczeniu Limitu, o którym mowa w ppkt 10 powyżej, Usługodawca informuje o konieczności uiszczenia Opłaty na Koncie Użytkownika poprzez wyświetlenie komunikatu oraz za pośrednictwem wiadomości mailowej, wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik powinien dokonać Opłaty przy dokonaniu opłaty za kolejny wykupiony Plan lub maksymalnie w terminie określonym na stronie Serwisu, za pośrednictwem płatności elektronicznej.
 15. Po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, o której mowa w ppkt powyżej, Usługodawca wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, udostępnia ją na Koncie Użytkownika oraz umożliwia jej pobranie.
 16. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, Opłata wypłacana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 17. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 18. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Opłat, Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 19. Umowy o świadczenie Usług w ramach wybranego Planu są zawierane na czas określony i ulegają rozwiązaniu z chwilą upływu ich terminu oznaczonego w opisie Planu.
 20. Umowa o świadczenie Usługi Planu zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 21. W przypadku gdy przed zakupieniem Planu, Użytkownik korzystał z Konta testowego, po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Planu, Konto testowe zmienia się w Konto płatne, natomiast wszystkie dane wprowadzone przez Użytkownika do swojego Konta testowego za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, będą dostępne również w Koncie płatnym.
 22. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia względem Przedsiębiorców, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Przedsiębiorca opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Usługodawcy lub z innych przyczyn wskazanych przez Usługodawcę.
 23. O odmowie realizacji Zamówienia, o której mowa w ppkt 19 powyżej, niezależnie od przyczyny, Usługodawca poinformuje Przedsiębiorcę drogą telefoniczną lub mailową.
 24. Względem Przedsiębiorców Usługodawca w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w części. W przypadku gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, o ile z treści oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.
 25. Usługodawca według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ppkt 21 powyżej, drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Przedsiębiorcę w Zamówieniu.
 26. Przedsiębiorca nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Usługodawcy, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go z Usługodawcą lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Usługodawcy od Przedsiębiorcy, chyba że w ramach odrębnych ustaleń Przedsiębiorca oraz Usługodawca postanowili inaczej.
 27. Względem Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Przedsiębiorcę na rzecz Usługodawcy. Z tego tytułu Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem realizacji Zamówienia.
 28. W przypadku przedpłaty za Wiadomości SMS wysyłane z numeru specjalnego lub z nadpisaną nazwą, a w chwili wygaśnięcia Planu i jego nieprzedłużenia, przy równoczesnym niewykorzystaniu wszystkich środków, nie są one zwracane.

X. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu .
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie rzeczy lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi, ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przedsiębiorca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 7. Pozostałe przypadki wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy wskazane są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupioną rzecz należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 9. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.
 12. Więcej informacji dotyczących prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług znajduje się w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy świadczenia usług, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu .

XI.Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych, z wyjątkiem Kampanii, o której mowa w pkt VII.
 3. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie, w szczególności treści prezentowanych w Bazie wiedzy jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 4. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza Zamówienia, w ramach Kampanii lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy o świadczenie usługi;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Aplikacji Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: PELMO GROUP MATEUSZ STWORA pod adresem ul. Krakowska 18 A, 43 - 340 Kozy, na adres poczty elektronicznej: biuro@caldis.pl.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. W celu zgłoszenia reklamacji Użytkownik może posłużyć się Formularzem reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XIII. Własność intelektualna

 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Usługodawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Usługodawcy.
 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Usługodawcę Przedsiębiorcy lub publicznie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Przedsiębiorca nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Przedsiębiorca samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Przedsiębiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. na stronach internetowych Usługodawcy.

XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności , dostępną na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.
 9. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

ZAŁĄCZNIKI