Załącznik nr 5 – Zasady obliczania liczby wiadomości wysyłanych w ramach Kampanii oraz ceny wiadomości SMS wysyłanych przy wykorzystaniu Numeru specjalnego lub Nadpisanej nazwy

 1. Limit bezpłatnych wiadomości SMS przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez Usługodawcę, jest wskazany każdorazowo w opisie Planu. W przypadku wiadomości SMS dla Specjalnego numeru telefonu lub Nadpisanej nazwy, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za każdą wiadomość SMS zgodnie z cenami wskazanymi w pkt 10 poniżej.
 2. Wiadomość SMS może składać się ze znaków:
  • Specjalnych (dalej jako ,,Znaki specjalne’’) – znaki nie zawarte na poniższej liście: @ £ $ ¥ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å _ ^ { } \ [ ~ ] | Æ æ ß É ! " # ¤ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ä Ö Ñ Ü § ¿ ä ö ñ ü à oraz „spacja” i „enter”.
  • niebędących Znakami specjalnymi (dalej jako: ,,Znaki zwykłe’’) – znaki następujące: @ £ $ ¥ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å _ ^ { } \ [ ~ ] | Æ æ ß É ! " # ¤ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ä Ö Ñ Ü § ¿ ä ö ñ ü à oraz „spacja” i „enter”
 3. Na jedną Wiadomość SMS składa się ograniczona liczba Znaków specjalnych lub Znaków zwykłych. W zależności od wykorzystanych w Wiadomości SMS liczby Znaków specjalnych i/lub Znaków zwykłych, wyróżnia się dwa rodzaje wiadomości
  • wiadomość pojedynczą (dalej jako Wiadomość pojedyncza) -  Wiadomość SMS jednoczęściowa
  • wiadomość powiązana (dalej jako Wiadomość powiązana) - Wiadomości SMS będącej częścią Wiadomości SMS dłuższej niż Wiadomość pojedyncza.
 4. W celu wyliczenia z jakim rodzajem Wiadomości mamy do czynienia, zastosowanie znajdą zasady określone w ppkt poniżej
 5. Znaki specjalne ^ { } [ ] ~ \ | € oraz „enter” liczone są jako 2 znaki.
 6. Długość Wiadomości pojedynczej wynosi:
  • bez Znaków specjalnych: zawiera maksymalnie 160 znaków;
  • ze Znakami specjalnymi: zawiera maksymalnie 70 znaków.
 7. Długość Wiadomości powiązanej SMS:
  • bez znaków specjalnych: zawiera maksymalnie 153 znaków;
  • ze znakami specjalnymi: zawiera maksymalnie 67 znaków.
 8. Zasady obliczania liczby powiązanych Wiadomości SMS, określone są w ppkt poniżej.
 9. W przypadku gdy Treść Wiadomości SMS zawiera więcej znaków niż maksymalna długość jednoczęściowej Wiadomości SMS określona powyżej, liczba wszystkich Wiadomości SMS winna być wyliczona jako liczba powiązanych Wiadomości SMS w sposób następujący:
  • bez Znaków specjalnych: liczba powiązanych Wiadomości SMS (N) jest równa liczbie Znaków specjalnych (n) podzielonej przez 153, przy czym rezultat winien być zaokrąglony do góry do najbliższej liczby całkowitej) t.j.: N = n / 153;
  • ze Znakami specjalnymi: liczba powiązanych Wiadomości SMS (M) jest równa liczbie Znaków specjalnych (m) podzielonej przez 67, przy czym rezultat winien być zaokrąglony do góry do najbliższej liczby całkowitej) t.j.: M = m / 67.
 10. Cennik dla obsługi oraz wysyłania wiadomości SMS przy wykorzystaniu nadpisanej nazwy lub numeru specjalnego:
  1. Opłata aktywacyjna – 9,90 zł netto (jednorazowo)
  2. obsługa numeru specjalnego lub nadpisanej nazwy – 9,90 zł netto miesięcznie
  3. koszt wysłania jednej wiadomości SMS – 0,12 zł gr netto dla wiadomości wysyłanych na polskie numery telefonów, 0,49 zł gr netto dla wiadomości SMS wysyłanych na zagraniczne numery telefonów.
 11. Należy pamiętać, iż ilość SMS-ów w ramach jednej wiadomości zależna jest od liczby znaków. Usługodawca nie zaleca równocześnie ze względów technicznych, wysyłania wiadomości SMS powyżej 612 znaków. Szczegółowy licznik SMS dla jednej wiadomości przedstawiony jest w ramach Załącznika nr 5 do Regulaminu.