Loading...

REGULAMIN DOKONYWANIA REZERWACJI W SERWISIE WWW.CALDIS.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania Umowy o świadczenie usługi Rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.caldis.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym’’).
 2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Mateusza Stworę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PELMO GROUP MATEUSZ STWORA, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Krakowska 18 A, 43 - 340 Kozy, NIP 9372598168, REGON 388892503, zwanego dalej Usługodawcą.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@caldis.pl;
  2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w Aplikacji oraz w witrynie internetowej www.caldis.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu (dalej również jako: ,,Regulamin Serwisu”), dostępnego w witrynie internetowej, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz rezerwacji - interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu internetowego lub w Aplikacji, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać Zamówienia. Poprzez Formularz rezerwacji, Klient wybiera rodzaj Usługi, osobę mającą wykonać Usługę Specjalisty, a także termin wykonania Usługi (dostępny zgodnie z informacją podaną w interaktywnym kalendarzu), spośród opcji dostępnych w Formularzu rezerwacji;

Regulamin - niniejszy dokument;

Pośrednictwo / Usługa pośrednictwa - bezpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegająca na udostępnieniu Klientowi możliwości zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji.

Serwis Internetowy / Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.caldis.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Umowa o świadczenie usługi Rezerwacji - umowa o świadczenie usług zawierana między Klientem a Specjalistą za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji;

Usługi specjalisty - wszelkie usługi, które Specjalista prezentuje w ramach Serwisu lub Aplikacji, świadczone przez Specjalistę poza Serwisem.

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. REZERWACJA

 1. Usługodawca umożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, prowadzonych przez Usługodawcę, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie lub Aplikacji.
 2. Celem Rezerwacji jest dokonanie zarezerwowania terminu, w którym możliwe jest wykonanie danej Usługi Specjalisty, określonej w Formularzu rezerwacji.
 3. W Aplikacji lub na stronach Serwisu, Specjaliści prezentują informacje dotyczące Usługi rezerwacji, w szczególności w postaci dostępnych godzin lub osób mogących wykonać daną Usługę specjalisty oraz ceny za poszczególne Usługi.
 4. Specjaliści umożliwiają złożenie Zamówienia na Usługę rezerwacji, zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie Serwisu lub w Aplikacji.
 5. Klient zainteresowany dokonaniem Rezerwacji, może złożyć Zamówienie na Usługę rezerwacji za pośrednictwem Formularza rezerwacji. Użytkownik w Formularzu rezerwacji wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym podaje swoje dane. Zamówienie zostaje złożone w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji. Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Specjalisty o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji. W przypadku Rezerwacji, w której Usługodawca zażąda Opłaty rezerwacyjnej, Umowa jest zawierana z chwilą otrzymania przez Specjalistę potwierdzenia uiszczenia Opłaty z systemu agenta rozliczeniowego.
 6. Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji zawarta jest na czas oznaczony – do momentu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Specjalisty, do zawarcia której dochodzi poza Serwisem.
 8. Użytkownik może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji (umowne prawo odstąpienia). Odstąpienie dokonywane jest za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonu lub wiadomości elektronicznej poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie określonym w opisie Usługi rezerwacji. W tym przypadku Specjaliści zwracają Klientowi uiszczoną przez niego Opłatę rezerwacyjną, w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji, na rachunek bankowy Klienta.

IV. POŚREDNICTWO

 1. Usługodawca umożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji prowadzonych przez Usługodawcę.
 2. Za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, Klient zawiera bezpłatną Umowę o pośredniczenie w zawarciu Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji na zasadach wskazanych w niniejszym pkt. oraz Umowę o świadczenie Usługi Rezerwacji ze Specjalistą na zasadach określonych w pkt. III.
 3. Umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa jest zawierana na czas określony i rozwiązuje się z chwilą zawarcia przez Specjalistę i Klienta Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji.

V. OPŁATA REZERWACYJNA

 1. Klient, który zawarł Umowę o świadczenie Usługi Rezerwacji, jeśli zażąda tego Specjalista, może uiścić opłatę, w wysokości wskazanej w Serwisie (dalej jako: ,,Opłata rezerwacyjna’’).
 2. Cena Opłaty rezerwacyjnej podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki.
 3. Z zastrzeżeniem ppkt 4 poniżej, Klient może uiścić Opłatę rezerwacyjną za pośrednictwem Płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Specjalistów potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Specjalistów informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika).
 4. Specjaliści na stronach internetowych Serwisu lub w Aplikacji informują Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Specjalista po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu mogą odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 5. Specjalista oświadcza, że Opłata rezerwacyjna wchodzi w poczet płatności za Umowę o świadczenie Usług specjalisty.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towarów lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Specjalista lub Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku: Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawcy wykonali w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawców utraci prawo odstąpienia od Umowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument lub osoba fizyczna, o której mowa w ppkt. 1 powyżej, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: pomoc@caldis.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 6. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 7. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 6 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.