^ Regulamin aplikacji dla użytkowników prywatnych - caldis.pl
Loading...

REGULAMIN APLIKACJI DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH W SERWISIE WWW.CALDIS.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mobilnej www.caldis.pl (zwanego dalej ,,Aplikacja Mobilna”).
 2. Aplikacja ma charakter usługowy. Użytkownicy w ramach Aplikacji mogą zawierać Umowę o świadczenie Usługi rezerwacji.
 3. Aplikacja jest prowadzona jest przez Mateusza Stworę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PELMO GROUP MATEUSZ STWORA, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Krakowska 18 A, 43 - 340 Kozy, NIP 9372598168, REGON 388892503, zwanego dalej Usługodawcą.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@caldis.pl;
  2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w Aplikacji, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Aplikacji należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 8. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Aplikacji, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 9. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Aplikacji, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 10. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Aplikacja - oprogramowanie pod nazwą CALDIS, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem sklepu Google Play lub AppStore, przeznaczone do instalacji na Urządzeniu mobilnym, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Urządzenie mobilne - urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM lub iOS;

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Informacja handlowa - informacja handlowa w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Google - spółka Google Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii, zarejestrowana pod adresem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, będąca operatorem sklepu internetowego Google Play;

Google Play - sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi pod nazwą: Sklep Play, prowadzony przez Spółkę Google, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM;

Apple - spółka Apple Inc. zarejestrowana w stanie Kalifornia (USA) z siedzibą pod adresem Apple Inc. 1 InfiniteLoop, Cupertino, California 95014, USA, będąca operatorem sklepu internetowego AppStore;

AppStore - sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi prowadzony przez Spółkę Apple, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem iOS;

Kodeks cywilny  - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia usług lub Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin - niniejszy dokument;

Rezerwacja / Usługa rezerwacji - odpłatna lub bezpłatna Usługa polegająca na zarezerwowaniu przez Klienta terminu, w którym ma zostać wykonana usługa świadczona przez Specjalistę w ramach jego działalności gospodarczej lub zawodowej;

Serwis Internetowy / Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.caldis.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Specjalista - Przedsiębiorca lub Konsument, który świadczy na rzecz Użytkownika usługi związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, poza Aplikacją;

Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji - umowa zawierana między Specjalistą a Użytkownikiem, na zasadach wskazanych w odrębnych regulaminach;

Umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa - umowa zawierana między Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach wskazanych w odrębnych regulaminach;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Planu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Korzystanie z Aplikacji oraz jej Usług i funkcjonalności może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasad dobrych obyczajów oraz powszechnie uznanych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z wszystkich funkcjonalności Aplikacji:
  1. system operacyjny Urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0 i nowsze lub iOS 8.0 i nowsze;
  2. zainstalowanie Aplikacji Mobilnej na kompatybilnym Urządzeniu mobilnym;
  3. dostęp do Internetu w Urządzeniu Mobilnym, na którym korzysta się z Aplikacji;
  4. dostęp do poczty elektronicznej;
  5. aktywną i poprawnie skonfigurowaną na Urządzeniu mobilnym usługę transmisji danych udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe.
 3. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien:
  1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w sklepach internetowych Google Play i AppStore,
  2. pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa powyżej,
  3. zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
 4. Umowa o korzystanie z Aplikacji zawarta jest na czas nieoznaczony. Postanowienia Regulaminu stanowią treść Umowy o korzystanie z Aplikacji.
 5. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać Umowę o korzystanie z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym.
 7. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, może on podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
 8. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest:
  1. dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystanie z Aplikacji Mobilnej w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystanie z Aplikacji Mobilnej w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy.
 9. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Aplikacji korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądania informacji zamieszczonych w Aplikacji, w szczególności informacji o zarezerwowanych Usługach i dokonywanych płatnościach;
  2. założenia i prowadzenia Konta w Aplikacji,
  3. udostępniania interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  4. świadczenia Usługi Newsletter;
  5. udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego dokonanie Rezerwacji;
  6. pośredniczenia w zawarciu Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji ze Specjalistą.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Aplikacji, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika Aplikacji.
 4. Usługa założenia i prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi założenia i prowadzenia Konta, znajdują się w pkt V poniżej.
 5. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Aplikacji wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 6. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy Informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 7. Użytkownik ma możliwość zarezerwowania w terminarzu Specjalisty za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego udostępnianego przez Usługodawcę w Aplikacji. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnieniu dedykowanego formularza do dokonania Rezerwacji zawierana jest na czas określony i rozwiązuje się z chwilą skorzystania przez Klienta z dedykowanego przycisku.
 8. Usługodawca pośredniczy w zawarciu Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji między Specjalistą a Użytkownikiem. Umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa zawierana jest na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą skorzystania przez Klienta z dedykowanego przycisku.
 9. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane w Aplikacji. Promocje w Aplikacji nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. KONTO

 1. Usługa prowadzenia Konta w Aplikacji dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Aplikacji lub Serwisie.
 2. Usługodawca wykorzystuje system SSO (Single Sign On – system centralnego zarządzania użytkownikami), w związku z czym dokonanie Rejestracji na stronie Serwisu, powoduje automatyczne założenie Konta i możliwość zalogowania się w Aplikacji.
 3. Jeżeli Rejestracja zostanie dokonana w Aplikacji, Użytkownik może zalogować się na stronie Serwisu bez konieczności ponownej Rejestracji, wykorzystując login i hasło ustanowione przy Rejestracji w Aplikacji. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Użytkownik dokonujący rejestracji Konta obowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych wskazanych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Aplikacji danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie rzeczy lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi, ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przedsiębiorca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 7. Pozostałe przypadki wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy wskazane są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupioną rzecz należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 9. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.
 12. Więcej informacji dotyczących prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług znajduje się w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy świadczenia usług, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik Aplikacji jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Aplikacji danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Aplikacji,
  4. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Aplikacji, w szczególności treści prezentowanych w Bazie wiedzy jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 4. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza Zamówienia, w ramach Kampanii lub w jakimkolwiek innym miejscu w Aplikacji, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy o świadczenie usługi;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 6. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 7. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Aplikacji Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: PELMO GROUP MATEUSZ STWORA,pod adresem ul. Krakowska 18 A, 43 - 340 Kozy, na adres poczty elektronicznej: biuro@caldis.pl.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. W celu zgłoszenia reklamacji Użytkownik może posłużyć się Formularzem reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Usługodawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Usługodawcy.
 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Usługodawcę Przedsiębiorcy lub publicznie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Przedsiębiorca nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Przedsiębiorca samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Przedsiębiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. na stronach internetowych Usługodawcy.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Aplikacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje w Aplikacji, zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Aplikacji.