REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.CALDIS.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług w ramach wykupionego Planu za pośrednictwem serwisu internetowego www.caldis.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter usługowy. Za pośrednictwem wykupionego Planu, Użytkownik może korzystać z usług dostępnych w Serwisie, dzięki którym może organizować kwestie związane z usługami, które świadczy sam na rzecz swoich Klientów, poza Serwisem Internetowym, m.in. poprzez dodawanie wydarzeń w elektronicznym kalendarzu, czy wystawianie faktur.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Mateusza Stworę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PELMO GROUP Mateusz Stwora, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Krakowska 18A, 43-340 Kozy, NIP 9372598168, REGON 388892503, zwanego dalej Usługodawcą.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@caldis.pl;
  2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.caldis.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Baza wiedzy - podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i prowadzoną działalnością gospodarczą, na którą składają się artykuły blogowe i aktualności dostępne dla wszystkich Użytkowników oraz teksty stanowiące porady i inspiracje, dostępne w pełnej treści jedynie dla Użytkowników, którzy zakupili Plan, w ramach którego dostępny jest dostęp do tych treści;

Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Informacja handlowa - informacja handlowa w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, na rzecz której Użytkownik świadczy usługi związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, poza Serwisem Internetowym;

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Konto testowe - Konto w ramach którego, Użytkownik otrzymuje nieodpłatnie dostęp do testowej wersji wewnętrznych zasobów i Usług płatnych, odpowiadających wskazanemu przez Usługodawcę na stronie Serwisu Planowi, przez okres czasu wskazany na stronie Serwisu. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może korzystać z Konta jedynie w zakresie jego technicznych funkcjonalności, nie może jednak korzystać z Usług płatnych bez wykupienia Planu;

Plan - odpłatna, czasowa Usługa, w ramach której Użytkownik zarejestrowany, po wykupieniu Planu, otrzymuje dostęp do dodatkowych Usług i funkcjonalności Serwisu. Zakres poszczególnych Planów wskazany jest w ich opisach prezentowanych na stronach Serwisu;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia usług lub Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin - niniejszy dokument;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.caldis.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Subkonto - stworzone przez Użytkownika dla swoich pracowników, współpracowników lub innych podmiotów, z którymi Użytkownik współpracuje, Konto w Serwisie, które uprawnia ich do wykonywania poszczególnych czynności w Serwisie, dostępnych w ramach Usług płatnych, do korzystania z których uprawnił Użytkownik. Liczba Subkont jakie może utworzyć Użytkownik zależy od wykupionego Planu;

Umowa o świadczenie Usługi Planu - umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach Serwisu, na zasadach określonych w pkt VIII niniejszego Regulaminu; w ramach umowy Usługodawca oferuje odpłatną usługę (Usługa Planu), prezentowaną na stronach Serwisu Internetowego, polegającą w szczególności na umożliwieniu korzystania z odpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną, dzięki którym Użytkownik może organizować prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą lub zawodową;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik - Przedsiębiorca lub Konsument, którzy mogą korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Planu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF,
  • program umożliwiający rozpakowanie dokumentów - typu .rar i zip.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

IV. Usługi

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym niektórych dostępnych w ramach Bazy wiedzy,
  2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  4. świadczenie Usługi Newsletter.
  oraz Usług płatnych w postaci:
  1. przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, w szczególności dodanych samodzielnie przez Użytkownika m.in. w postaci kalendarza rezerwacji, wystawionych faktur, bazy Klientów i danych kontaktowych Klientów, korespondencji z Klientami, statystyk generowanych przez Serwis oraz treści o tematyce marketingowej należących do Usługodawcy i prezentowanych przez niego, w tym w szczególności w postaci pełnego dostępu do Bazy wiedzy;
  2. dodawania terminarzy dedykowanych dla poszczególnych obiektów prezentowanych przez Usługodawcę za pomocą niniejszej funkcjonalności lub dla obiektów dodanych samodzielnie przez Użytkownika;
  3. dodawania rezerwacji w ramach terminarzy, o których mowa w ppkt 2 lit. b powyżej;
  4. dodawania faktur lub rachunków;
  5. dodawania Klientów;
  6. wysyłania wiadomości SMS lub e-mail do Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  7. dodawania cennika;
  8. dodawania usługi;
  9. dodawania kategorii;
  10. dodawania użytkowników i nadawania im uprawnień w ramach Konta.
 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie bezpłatnych Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej. Informacje dotyczące Usług płatnych wskazane są w pkt VI oraz VII poniżej.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Usługa założenia i prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi założenia i prowadzenia Konta, znajdują się w pkt V poniżej.
 6. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 7. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V.Konto

 1. Usługa założenia i prowadzenia Konta w Serwisie, dedykowana jest w szczególności Użytkownikom, którzy chcą zakupić Plan.
 2. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownik dokonujący rejestracji Konta obowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych wskazanych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 5. W przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.
 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 7. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z Usług płatnych, o których mowa w pkt VI poniżej, wymaga od Użytkownika rejestracji Konta i zalogowania się do niego.
 8. Użytkownik ma możliwość rejestracji Subkonta dla swoich pracowników, współpracowników bądź innych podmiotów z którymi współpracuje w ramach odrębnych umów, dalej zwanych „Pracownikami”. W tym celu, Użytkownik korzysta z Usługi dodania Użytkownika i nadania mu uprawnień. Po zapisaniu formularza, za pośrednictwem którego Użytkownik może skorzystać z Usługi, tworzone jest Subkonto Pracownika. Pracownik otrzymuje wiadomość drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany wcześniej przez Pracownika Użytkownikowi, który został wprowadzony przez Użytkownika do formularza rejestracji Konta, w której znajduje się link, za pośrednictwem którego Pracownik może zalogować się do Subkonta po raz pierwszy. W przypadku ewentualnych problemów z otrzymaniem wiadomości, Użytkownik ma możliwość zweryfikowania wprowadzonego przez siebie adresu e-mail Pracownika, poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku. Po naciśnięciu przycisku, ponownie wysyłana jest wiadomość elektroniczna, o której mowa w niniejszym pkt.
 9. Użytkownik rozpoczynając rejestrację Subkonta upoważnia swoich Pracowników w zakresie określonym w czasie tworzenia Subkonta do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
 10. Subkonto może posiadać ograniczony dostęp do funkcjonalności i Usług Serwisu w stosunku do uprawnień i dostępu Użytkownika posiadającego Konto, w szczególności Użytkownik posiadający Subkonto nie ma możliwości tworzenia dalszych Subkont, z wyjątkiem sytuacji kiedy za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, Użytkownik w ramach Subkonta nadał Pracownikowi uprawnienia „Administratora”.
 11. Do Użytkownika, który posiada Subkonto, stosuje się wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Użytkownika.
 12. Użytkownik będący Przedsiębiorcą ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Subkonta i działania podjęte w ramach Subkonta przez Użytkowników, którzy mają Subkonto.
 13. Do Umowy o świadczenie Usługi Subkonta stosuje się pozostałe zapisy Regulaminu dotyczące Konta.

VI. Usługi płatne

 1. Z Usług płatnych może korzystać Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego.
 2. Usługi płatne wymienione w pkt IV ppkt 2 powyżej dostępne są za darmo w ramach Konta testowego, z wyjątkiem pełnego dostępu do Bazy wiedzy, w ciągu okresu wskazanego na stronie Serwisu. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, możliwość korzystania z Usług płatnych wygasa, a Użytkownik może z nich korzystać jedynie po wykupieniu Planu.
 3. Zakres oraz dostępność Usług płatnych opisanych w niniejszym pkt może się różnić w zależności od wykupionego Planu.
 4. Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w szczególności dodanych samodzielnie przez Użytkownika m.in. w postaci kalendarza rezerwacji, wystawionych faktur, bazy Klientów i danych kontaktowych Klientów, korespondencji z Klientami, statystyk generowanych przez Serwis oraz treści o tematyce marketingowej należących do Usługodawcy i prezentowanych przez niego, w tym w szczególności w postaci Bazy wiedzy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub wylogowania się z Konta.
 5. Użytkownik ma możliwość dodawania terminarzy dedykowanych dla poszczególnych obiektów prezentowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem wskazanej funkcjonalności lub obiektów dodanych samodzielnie przez Użytkownika. W ramach Usługi, Użytkownik wybiera obiekt, w ramach którego świadczy swoje usługi oraz za pośrednictwem formularza obiektu, uzupełnia informacje, które go dotyczą, m.in. w postaci jego nazwy, cennika, wyposażenia oraz innych informacji związanych z obiektem np. ilości dostępnych łóżek. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodawaniu terminarzy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypełnienia niezbędnych danych w formularzu obiektu i zapisania wprowadzonych danych.
 6. Użytkownik ma możliwość dodawania rezerwacji w ramach terminarzy, o których mowa w ppkt 4 powyżej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu rezerwacji, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania niezbędnych danych w formularzu rezerwacji oraz zapisaniu wprowadzonych danych.
 7. Użytkownik ma możliwość dodawania faktur lub rachunków. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu faktur lub rachunków zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania danych niezbędnych do wystawienia rachunku lub faktury i zapisaniu wprowadzonych danych.
 8. Względem Przedsiębiorców, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obliczeniach wygenerowanych przez stronę Serwisu na fakturze oraz rachunku oraz za poprawność wszelkich danych zamieszczonych przez Przedsiębiorcę na fakturze lub rachunku przez niego wystawionym w ramach Usługi, o której mowa w ppkt 6 powyżej.
 9. Użytkownik ma możliwość dodawania Klientów do bazy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Klientów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania niezbędnych danych i zapisania ich.
 10. Użytkownik ma możliwość wysyłania wiadomości SMS lub e-mail do Klienta za pośrednictwem Serwisu (dalej jako „Kampania”). Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wysłaniu Kampanii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypełnienia formularza dotyczącego wiadomości i zapisania wprowadzonych tam danych. Szczegółowe informacje dotyczące Kampanii znajdują się w pkt VII poniżej.
 11. Użytkownik ma możliwość dodania cennika za poszczególne usługi świadczone przez niego poza Serwisem, które mają dla Użytkownika charakter pomocniczy w odniesieniu m.in. do tworzenia rezerwacji lub wystawiania faktur. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu cennika, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania danych niezbędnych w formularzu i zapisania ich.
 12. Użytkownik ma możliwość dodawania usług, które świadczy na rzecz Klientów poza stroną Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu usług świadczonych przez Użytkownika na rzecz Klienta zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania niezbędnych danych dotyczących usługi i zapisania ich za pośrednictwem dedykowanego przycisku.
 13. Użytkownik ma możliwość dodawania stworzonych przez siebie kategorii, co umożliwia mu grupowanie swoich Klientów, a tym samym lepszą organizację pracy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu kategorii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania niezbędnych danych i zapisania ich za pośrednictwem dedykowanego przycisku.
 14. Użytkownik ma możliwość dodania i nadania uprawnień Pracownikom, poprzez przydzielenie im uprawnień w zakresie korzystania z poszczególnych Usług płatnych. Umowa o świadczeniu Usługi polegającej na dodaniu Pracownika i nadaniu mu uprawnień zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania niezbędnych danych i zapisania ich za pośrednictwem dedykowanego przycisku. Ilość Pracowników, którym Użytkownik może nadać uprawnienia zależy od wykupionego Planu.

VII. Kampania

 1. W ramach Kampanii Użytkownik może wysłać wzór wiadomości elektronicznej lub wiadomości SMS, (dalej jako „Kampania”) w ramach jednej masowej wysyłki wzoru wiadomości do wszystkich Klientów bądź do określonej liczby Klientów wskazanych przez Użytkownika. Użytkownik za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie może dokonać ustawień dotyczących tego w jakim dniu ma zostać wysłana Kampania.
 2. Użytkownik może wysłać w ramach Kampanii ograniczoną liczbę wiadomości elektronicznych oraz SMS o ograniczonej za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu liczbie znaków. Limit wiadomości (dalej jako „Limit”) określony na jeden miesiąc kalendarzowy, wskazany jest każdorazowo w opisie Planu.
 3. W przypadku przekroczenia Limitu, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za każdą wiadomość wysłaną ponad określony w Planie Limit, na zasadach określonych w pkt VIII ppkt 10 poniżej.
 4. Użytkownik może wysłać Kampanię do ograniczonej liczby Klientów, która wskazana jest w opisie Planu na stronie Serwisu. Po indywidualnych ustaleniach dokonanych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, ilość odbiorców Kampanii może zostać zwiększona.
 5. Użytkownik, który dodaje treści w ramach wysyłanej Kampanii, dalej jako „Treści” oświadcza, że posiada wszelkie prawa do Treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej, z zastrzeżeniem ppkt 5 poniżej.
 6. Treści powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich - w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 7. Użytkownik będący Konsumentem, w ramach Kampanii może wysyłać jedynie za pośrednictwem wiadomości SMS, automatyczne Treści, przygotowane przez Usługodawcę, dotyczące potwierdzeń rezerwacji, wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Usługi, o której mowa w pkt VI ppkt 6 powyżej.
 8. Względem Przedsiębiorców, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści wysyłane w ramach Kampanii. Odpowiedzialność za Treści niezgodne z Regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa ponosi Przedsiębiorca.
 9. Przedsiębiorca może wysyłać za pośrednictwem Kampanii treści stanowiące Informacje handlowe, pod warunkiem, że Klienci wyrazili bezpośrednio na rzecz Przedsiębiorcy, będącego administratorem danych w rozumieniu RODO lub na rzecz innego podmiotu - jeśli Przedsiębiorca działa w roli podmiotu przetwarzającego dane (procesora) w rozumieniu RODO, na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodę na otrzymywanie Informacji handlowej drogą elektroniczną oraz spełnił wszelkie wymogi prawne dotyczące wysyłania Informacji handlowych, określone w przepisach odrębnych.
 10. Przedsiębiorca zobowiązuje się, żeby w Treści wiadomości wysyłanych w ramach Kampanii, stanowiących Informacje handlowe znajdował się link, za pośrednictwem którego Klient może zrezygnować z wysyłki wiadomości stanowiących Informację handlową.

VIII. Zakup planu

 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Planów, w szczególności w postaci ich opisu oraz ich cenników. Ceny Planów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
 2. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Planu dostępną w Serwisie, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach, na zasadach określonych w niniejszym pkt poniżej.
 3. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu przedmiotowego Planu oraz czasu jego trwania, wskazane są w opisie każdego Planu.
 4. Informacje o możliwości Zamówienia Usługi Planu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, Konta w Serwisie i zalogowanie się do niego.
 6. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Przedsiębiorcę do tych czynności.
 7. Użytkownik składa Zamówienie poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Planu.
 8. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Plan za pośrednictwem płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 9. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybrany Plan. W przypadku braku płatności przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 10. W przypadku przekroczenia Limitu wiadomości wysyłanych w ramach Kampanii, w wysokości określonej na stronie Serwisu, następuje rozliczenie kwoty za każdą wiadomość wysłaną ponad obowiązujący w ramach Planu Limit (dalej jako „Opłata”), w danym okresie rozliczeniowym, obejmującym miesiąc kalendarzowy lub miesiące kalendarzowe, w których rozpoczął się proces przekroczenia Limitu, do wysokości określonej na stronie Serwisu.
 11. Automatycznie po przekroczeniu Limitu, o którym mowa w ppkt 10 powyżej, Usługodawca informuje o konieczności uiszczenia Opłaty na Koncie Użytkownika poprzez wyświetlenie komunikatu oraz za pośrednictwem wiadomości mailowej, wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik powinien dokonać Opłaty w terminie określonym na stronie Serwisu, za pośrednictwem płatności elektronicznej.
 12. Po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, o której mowa w ppkt powyżej, Usługodawca wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, udostępnia ją na Koncie Użytkownika oraz umożliwia jej pobranie.
 13. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, Opłata wypłacana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 14. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 15. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Opłat, Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 16. Umowy o świadczenie Usług w ramach wybranego Planu są zawierane na czas określony i ulegają rozwiązaniu z chwilą upływu ich terminu oznaczonego w opisie Planu.
 17. Umowa o świadczenie Usługi Planu zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 18. W przypadku gdy przed zakupieniem Planu, Użytkownik korzystał z Konta testowego, po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Planu, Konto testowe zmienia się w Konto płatne, natomiast wszystkie dane wprowadzone przez Użytkownika do swojego Konta testowego za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, będą dostępne również w Koncie płatnym.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia względem Przedsiębiorców, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Przedsiębiorca opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Usługodawcy lub z innych przyczyn wskazanych przez Usługodawcę.
 20. O odmowie realizacji Zamówienia, o której mowa w ppkt 21 powyżej, niezależnie od przyczyny, Usługodawca poinformuje Przedsiębiorcę drogą telefoniczną lub mailową.
 21. Względem Przedsiębiorców Usługodawca w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w części. W przypadku gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, o ile z treści oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.
 22. Usługodawca według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ppkt 18 powyżej, drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Przedsiębiorcę w Zamówieniu.
 23. Przedsiębiorca nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Usługodawcy, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go z Usługodawcą lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Usługodawcy od Przedsiębiorcy, chyba że w ramach odrębnych ustaleń Przedsiębiorca oraz Usługodawca postanowili inaczej.
 24. Względem Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Przedsiębiorcę na rzecz Usługodawcy. Z tego tytułu Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem realizacji Zamówienia.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie rzeczy lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi, ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przedsiębiorca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 7. Pozostałe przypadki wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy wskazane są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupioną rzecz należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 9. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.
 12. Więcej informacji dotyczących prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług znajduje się w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy świadczenia usług, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

X.Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych, z wyjątkiem Kampanii, o której mowa w pkt VII.
 3. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie, w szczególności treści prezentowanych w Bazie wiedzy jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 4. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza Zamówienia, w ramach Kampanii lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy o świadczenie usługi;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: PELMO GROUP MATEUSZ STWORA wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Krakowska 18A, 43-340 Kozy, na adres poczty elektronicznej: biuro@caldis.pl.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. W celu zgłoszenia reklamacji Użytkownik może posłużyć się Formularzem reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XII. Własność intelektualna

 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Usługodawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Usługodawcy.
 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Usługodawcę Przedsiębiorcy lub publicznie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Przedsiębiorca nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Przedsiębiorca samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Przedsiębiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. na stronach internetowych Usługodawcy.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.
 9. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

PELMO GROUP Mateusz Stwora
ul. Krakowska 18 A
43–340 Kozy
biuro@caldis.pl
....................................., dnia .....................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):
Adres konsumenta (-ów)

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

Nazwa usługi:

 

 

 

 

 

Data zawarcia umowy:

 

Z poważaniem

 

Załącznik nr 2 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług
(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Mateusza Stworę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PELMO GROUP Mateusz Stwora, ul. Krakowska 18A, 43–340 Kozy, email: biuro@caldis.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi płatnej zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli nie zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku usług płatnych zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 3 – Formularz reklamacji w zakresie usługi świadczonej drogą elektroniczną

PELMO GROUP Mateusz Stwora
ul. Krakowska 18 A
43–340 Kozy
biuro@caldis.pl
....................................., dnia .....................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):
Adres konsumenta (-ów)

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Usługodawcę w ramach Serwisu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

 

Opis problemu:

 

Z poważaniem

 

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze, że:

W wykonaniu Umowy o świadczenie Usługi Planu (dalej jako „Umowa podstawowa”), Użytkownik korzystający z Usług Serwisu powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów, działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO),  

Użytkownik i Usługodawca postanawiają co następuje:

 1. OŚWIADCZENIA STRON
  1. Użytkownik, będący Administratorem oświadcza, że jest administratorem danych osobowych powierzanych do przetwarzania, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO.
  2. Usługodawca, będący Przetwarzającym oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. PRZEDMIOT UMOWY
  1. Niniejsza umowa określa warunki przetwarzania przez Przetwarzającego w imieniu Administratora danych osobowych w zakresie usług wykonywanych na podstawie Umowy podstawowej.
  2. Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy do przetwarzania w celu wykonania Umowy podstawowej.
 3. CZAS PRZETWARZANIA
  1. Przetwarzający świadczy usługi związane z przetwarzaniem danych przez cały czas trwania Umowy podstawowej.
  2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Przetwarzający, zależnie od decyzji Administratora usunie lub zwróci Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie.
  3. Zapisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego nakazuje Przetwarzającemu przechowywanie danych osobowych.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
  1. Administrator jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przetwarzającego wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy podstawowej. Przetwarzający nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.
  2. Administrator ma prawo do:
   1. 2.1 dokonywania audytów, w tym inspekcji ochrony danych u Przetwarzającego, w szczególności poprzez:
    1. poddawanie przeglądom środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
    2. zobowiązywanie Przetwarzającego do uaktualnienia środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
   2. 2.2 Administrator może dokonywać audytów osobiście lub upoważnić do tego wybranego przez siebie audytora.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO
  1. Przetwarzający zobowiązuje się do:
   1. 1.1 przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, przy czym:
    1. polecenia Administratora mogą być przekazywane Przetwarzającemu w formie elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych), pisemnej, telefonicznie i ustnie;
    2. Przetwarzający zobowiązuje się do konsekwentnego dokumentowania poleceń Administratora;
   2. 1.2 poinformowania Administratora w formie pisemnej o obowiązku prawnym przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nałożonego na Przetwarzającego przez prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający - Przetwarzający jest zwolniony z powyższego obowiązku, jeżeli prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
   3. 1.3 podjęcia wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO;
   4. 1.4 pomocy Administratorowi, w miarę możliwości – jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia zażądania przez Administratora pomocy - mając na uwadze charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje:
    1. wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
    2. wywiązać się z obowiązków określonych a art. 32-36 RODO;
   5. 1.5 udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO;
   6. 1.6 umożliwienia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich.
 6. PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym. 
  2. Przetwarzający każdorazowo poinformuje Administratora drogą elektroniczną na 3 dni przed przekazaniem przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu o: 
   1. zamiarze skorzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe; 
   2. o tożsamości tego podmiotu.
  3. Administrator danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec powierzenia danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu w terminie 1 dnia od dnia otrzymania informacji od Przetwarzającego. Dla uniknięcia wątpliwości brak wyrażenia sprzeciwu w ww. terminie uznaje się za zgodę Administratora na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych. 
  4. W razie powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi powierzającemu, Przetwarzający zastrzeże co najmniej takie same obowiązki, co nałożone na niego na mocy niniejszej umowy.
  5. Przetwarzający zobowiązany jest do kontrolowania innych podmiotów przetwarzających dane osobowe.
  6. Na żądanie Administratora Przetwarzający przedstawi dokumentację wskazującą na czynności kontrolne podejmowane w stosunku do innych podmiotów przetwarzających dane osobowe.
  7. Przetwarzający oświadcza, że ma świadomość, iż spoczywa na nim pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez inny podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie art. 28 ust. 4 RODO.
 7. UPOWAŻNIENIE DO PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Przetwarzający upoważni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
  2. Ppkt 1 powyżej nie ogranicza w żaden sposób prawa Przetwarzającego do udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych na postawie art. 29 RODO.

Załącznik nr 1 do Umowy – Zakres powierzenia danych osobowych

 1. CHARAKTER I CEL PRZETWARZANIA
  1. Przetwarzanie danych osobowych przez Przetwarzającego ma charakter wtórny.
  2. Przetwarzający przetwarza dane w celu wykonania Umowy podstawowej na rzecz Administratora.
  3. Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe poprzez wykonywanie operacji na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób niezautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany lub zautomatyzowany takich jak:
   1. utrwalanie;
   2. organizowanie;
   3. porządkowanie;
   4. przechowywanie;
   5. adaptowanie lub modyfikowanie;
   6. pobieranie;
   7. przeglądanie;
   8. wykorzystywanie;
   9. ujawnienie poprzez przesłanie;
   10. dopasowywanie lub łączenie;
   11. ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 2. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania następujące rodzaje danych zwykłych:
   1. imię/imiona i nazwisko;
   2. firma;
   3. adres korespondencyjny albo adres zamieszkania;
   4. numer telefonu;
   5. NIP;
   6. numer rachunku bankowego;
   7. adres e-mail.
 3. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

  Powierzone do przetwarzania dane dotyczą Klientów, stanowiących kategorię osób pełnoletnich.